Stizzar in DEP persunal

Cun la «Dumonda d’annullar in DEP» pudais Vus revocar in DEP persunal resp. far la dumonda da stizzar el. Vus stuais resguardar tschertas premissas. Qua datti las infurmaziuns impurtantas.

Stizzar in DEP eSANITA


Stizzar in DEP eSANITA – dumonda d’annullar il DEP (decleranza da revocaziun)

Instrucziun pass per pass

Vulais Vus stizzar in DEP eSANITA? Uschia pudais Vus far la dumonda d’annullar in DEP eSANITA.

Impurtant da savair / consequenzas da l’annullaziun:

 • Sch’in DEP vegn annullà, vegnan stizzads tut ils documents DEP, er ils documents ch’ins sezza / sez ha chargià si. Avant ch’il DEP vegn stizzà, pudais Vus damai telechargiar e memorisar ils documents tar Vus (cf. «Co far diever dal portal DEP per pazientas e pazients») u As drizzar a l’Uniun eSANITA per far exportar ils documents medicinals sin in purtader da datas extern (sin quint).
 • En il DEP èn memorisadas sulettamain las copias dals documents medicinals. Ils originals existan vinavant en ils arcuns interns da las clinicas e praticas da las persunas spezialisadas dal sectur da sanadad che tractan Vus. I valan ils princips usitads per proteger, archivar ed annullar las datas medicinalas.
 • Suenter avair stizzà in DEP pon ins mintga mument avrir in nov DEP.
 • Sche Vus avris in nov DEP, vegn era generà in nov numer d’identificaziun da la pazienta / dal pazient. Il DEP è cumplettamain vid l’entschatta.

Per la registraziun DEP a chasa duvrais Vus:

 • stampader – la dumonda d’annullar in DEP emplenida stuais Vus stampar e suttascriver a maun.

Cumprovar las datas persunalas:

 • carta d’identitad svizra (ID, carta d’identitad) UBAIN
 • pass svizzer UBAIN
 • legitimaziun d’esters en il format d’ina carta da credit per burgaisas e burgais da l’UE/AECL UBAIN
 • legitimaziun d’esters biometrica en il format d’ina carta da credit per burgaisas e burgais d’in stadi terz cun permissiun da dimora B, C, Ci, G u L UBAIN
 • legitimaziun d’esters en furma stampada (enfin il fanadur 2021) per persunas estras admessas provisoricamain u requirentas e requirents d’asil cun permissiun da dimora F, N, S UBAIN
 • pass ester (en cumbinaziun cun ina permissiun da dimora valaivla). Per pudair cumprovar l’identitad è necessari in ulteriur document d’identitad ester UBAIN
 • ulteriuras cartas d’identitad ch’il DFAE ha fatg (stizzar in DEP sin basa da talas cartas d’identitad è pussaivel mo davart dal secretariat da l’uniun eSANITA a Cuira)

Cumprovar la represchentanza legala, sche necessari:

 • represchentanza legala u represchentanza autorisada 
  • per persunas ablas da giuditgar fin 16 onns: en il rom d’in dretg da tgira dals uffants communabel è necessaria la suttascripziun da tuttas duas possessuras / da tuts dus possessurs dal dretg da tgira. Sch’ina persuna cun dretg da tgira ha in auter domicil, sto stringentamain esser avant maun era ses consentiment en scrit per pudair stizzar il DEP.
  • en il rom d’ina curatella tenor art. 393 ss. CCS.
 • Cumprovar la relaziun da represchentanza
  • certificat da famiglia per pèrs maridads, renconuschientscha da la paternitad u certificat davart il stadi da famiglia registrà per pèrs betg maridads (ils certificats pudais Vus retrair da l’uffizi dal stadi civil da Voss lieu d’origin).
  • sentenzia da separaziun/document da divorzi giuridicamain valaivel per cumprovar il dretg da tgira.
  • document da curatella da l’autoritad per la protecziun da l’uffant e da creschids.

Inditgai las datas persunalas che Vus chattais sin Voss documents d’identitad sin la dumonda d’annullar in DEP – al computer u a maun suenter che Vus avais stampà il formular.

Per motivs legals stu il formular stampà esser suttascrit a maun – sche necessari da la represchentanza legala (geniturs, procuratur/-a).

Impurtant da savair / consequenzas da l’annullaziun:

 • Sch’in DEP vegn annullà, vegnan stizzads tut ils documents DEP, er ils documents ch’ins sezza / sez ha chargià si. Avant ch’il DEP vegn stizzà, pudais Vus damai telechargiar e memorisar ils documents tar Vus (cf. «Co far diever dal portal DEP per pazientas e pazients») u As drizzar a l’Uniun eSANITA per far exportar ils documents medicinals sin in purtader da datas extern (sin quint).
 • En il DEP èn memorisadas sulettamain las copias dals documents medicinals. Ils originals existan vinavant en ils arcuns interns da las clinicas e praticas da las persunas spezialisadas dal sectur da sanadad che tractan Vus. I valan ils princips usitads per proteger, archivar ed annullar las datas medicinalas.
 • Suenter avair stizzà in DEP pon ins mintga mument avrir in nov DEP.

Tut tenor sche Vus essas en tractament staziunar u betg, As stattan a disposiziun differents posts d’avertura DEP:

 • Sco pazienta staziunara / pazient staziunar en in ospital u ina clinica en la Svizra Orientala As drizzais Vus al post dl’avertura  DEP al lieu.
 • A l’ulteriura populaziun stattan a disposiziun filialas da la posta tschernidas en la Svizra Orientala.

Cumprovas e documents:
Vus na stuais betg fixar in termin. N’emblidai betg da prender cun Vus il formular e las cumprovas suandantas:

 • questa dumonda d’annullar in DEP – emplenida correctamain e suttascritta a maun
 • las suandantas cumprovas:
  • document d’identitad uffizial valaivel (pass, carta d’identitad, legitimaziun da persunas estras) da la petenta / dal petent
  • sche necessari las cumprovas da la represchentanza

Il post d’avertura DEP controllescha las indicaziuns e stizza definitivamain il DEP persunal. Quai dura circa 5 minutas.

Stizzar in DEP eSANITA suenter in mortori


Stizzar in DEP eSANITA suenter in mortori

Instrucziun pass per pass

È morta ina persuna da confidenza da Vus che possedeva in DEP eSANITA? Uschia pudais Vus far la dumonda d’annullar in DEP eSANITA.

Impurtant da savair / consequenzas da l’annullaziun:

 • Sch’in DEP vegn annullà, vegnan stizzads tut ils documents DEP, er ils documents ch’ins sezza / sez ha chargià si. Avant ch’il DEP vegn stizzà, pudais Vus damai telechargiar e memorisar ils documents tar Vus (cf. «Co far diever dal portal DEP per pazientas e pazients») u As drizzar a l’Uniun eSANITA per far exportar ils documents medicinals sin in purtader da datas extern (sin quint).
 • En il DEP èn memorisadas sulettamain las copias dals documents medicinals. Ils originals existan vinavant en ils arcuns interns da las clinicas e praticas da las persunas spezialisadas dal sectur da sanadad che tractan Vus. I valan ils princips usitads per proteger, archivar ed annullar las datas medicinalas.

Per la registraziun DEP a chasa duvrais Vus:

 • stampader – la dumonda d’annullar in DEP emplenida stuais Vus stampar e suttascriver a maun.

Cumprovar las datas persunalas da la petenta / dal petent:

 • carta d’identitad svizra (ID, carta d’identitad) UBAIN
 • pass svizzer UBAIN
 • legitimaziun d’esters en il format d’ina carta da credit per burgaisas e burgais da l’UE/AECL UBAIN
 • legitimaziun d’esters biometrica en il format d’ina carta da credit per burgaisas e burgais d’in stadi terz cun permissiun da dimora B, C, Ci, G u L UBAIN
 • legitimaziun d’esters en furma stampada (enfin il fanadur 2021) per persunas estras admessas provisoricamain u requirentas e requirents d’asil cun permissiun da dimora F, N, S UBAIN
 • pass ester (en cumbinaziun cun ina permissiun da dimora valaivla). Per pudair cumprovar l’identitad è necessari in ulteriur document d’identitad ester UBAIN
 • ulteriuras cartas d’identitad ch’il DFAE ha fatg (stizzar in DEP sin basa da talas cartas d’identitad è pussaivel mo davart dal secretariat da l’uniun eSANITA a Cuira)

Attestaziun da mort

 • attestaziun da mort (incl. certificat da famiglia, sche la petenta / il petent ha in auter num)

Inditgai las datas persunalas che Vus chattais sin Voss document(s) d’identitad sin la dumonda d’annullar in DEP – al computer u a maun suenter che Vus avais stampà il formular.

Per motivs legals stu il formular stampà esser suttascrit a maun.

Impurtant da savair / consequenzas da l’annullaziun:

 • Sch’in DEP vegn annullà, vegnan stizzads tut ils documents DEP, er ils documents ch’ins sezza / sez ha chargià si. Il medem vala en cas da mortori da la possessura / dal possessur DEP suenter in termin da protecziun da dus onns. Avant ch’il DEP vegn stizzà, pudais Vus damai telechargiar e memorisar ils documents tar Vus (cf. «Co far diever dal portal DEP per pazientas e pazients») u As drizzar a l’Uniun eSANITA per far exportar ils documents medicinals sin in purtader da datas extern (sin quint).
 • En il DEP èn memorisadas sulettamain las copias dals documents medicinals. Ils originals existan vinavant en ils arcuns interns da las clinicas e praticas da las persunas spezialisadas dal sectur da sanadad che tractan Vus. I valan ils princips usitads per proteger, archivar ed annullar las datas medicinalas.

Posts d’avertura DEP
A Vus stattan a disposiziun filialas da la posta tschernidas en la Svizra Orientala.

Cumprovas e documents:
Vus na stuais betg fixar in termin. N’emblidai betg da prender cun Vus il formular e las cumprovas suandantas:

 • questa dumonda d’annullar in DEP – emplenida correctamain e suttascritta a maun
 • las suandantas cumprovas:
  • document d’identitad uffizial valaivel (pass, carta d’identitad, legitimaziun da persunas estras) da la petenta / dal petent
  • attestaziun da mort (incl. certificat da famiglia, sche la petenta resp. il petent ha in auter num)

Il post d’avertura DEP controllescha las indicaziuns e stizza definitivamain il DEP persunal. Quai dura circa 5 minutas.