Sanadad digitala

La communicaziun ed ils process digitals èn instruments centrals d’in provediment da sanadad effizient, fidà e segir per nus tuts.

Sanadad digitala


Dossier electronic dal pazient (DEP)


Dossier electronic dal pazient (DEP)

Funtauna impurtanta per las tgiras medicinalas

Persunal, segir, transparent

Las infurmaziuns persunalas davart la sanadad appartegnan a la singula citadina, al singul citadin. Dentant mo paucas / paucs han ozendi a chasa ina collecziun cumpletta ed actuala da las atgnas datas medicinalas, sco las vaccinaziuns, la glista dals medicaments, radiografias u rapports da l’ospital. Questas infurmaziuns èn impurtantas betg mo per las pazientas / ils pazients, mo era per las persunas spezialisadas dal sectur da sanadad. Spezialmain cura che sa participeschan pliras persunas simultanamain – per exempel il medi da famiglia, l’apotecra e l’ospital. U, sch’in cas d’urgenza medicinala, igl è necessari d’avair access a la gruppa dal sang u al testament vital. Talas infurmaziuns e talas datas èn inclusas en il dossier electronic dal pazient – grazia al DEP èn las infurmaziuns medicinalas adina actualas e, sche necessari, disponiblas en mintga mument.

 

Tge è il dossier electronic dal pazient?

Il DEP eSANITA


Il DEP eSANITA per la populaziun

Avrir Voss dossier electronic dal pazient (DEP) persunal

A partir dad immediat stat a disposiziun a la populaziun da la Svizra Orientala il DEP eSANITA. Il DEP è gratuit e voluntari. Consultai nossa pagina web per avrir e per far diever da Voss DEP eSANITA en il mintgadi.

Observai per plaschair: Actualmain pon pazientas e pazients avrir in DEP en ospitals ed en clinicas affiliadas. A partir dal mars 2024 stat a disposiziun a la populaziun residenta il process d’ avertura online.

Impurtant: Quant derasà è il DEP persunal oz e tge cuntegna el?

Il DEP crescha pass per pass. En in’emprima fasa oblighescha la Confederaziun ils ospitals e clinicas sco era chasas d’attempads e da tgira da participar al DEP. Els memoriseschan (ma betg retroactivamain) copias dals documents medicinals da midada e d’extrada relevants en il DEP. Uschia ha la pazienta resp. il pazient invista a quests rapports medicinals persunals suenter mintga tractament medicinal.

Oz na sa participeschan medias e medis da chasa, apotecas, terapeutas e terapeuts, etc. tenor la lescha anc betg al DEP e na memoriseschan damai nagins documents medicinals en il DEP.

Natiralmain pudais Vus pretender ils rapports medicinals e memorisar els en Voss DEP.

Il DEP vegn protegì da la Lescha federala davart il dossier electronic dal pazient (LDEP).

Uniun eSANITA


In’uniun per persunas spezialisadas dal sectur da sanadad e per instituziuns medicinalas

Ensemen per in futur saun

La digitalisaziun mida profundamain la communicaziun en il provediment da sanadad. La communicaziun ed ils process digitals standardisads tranter las persunas spezialisadas dal sectur da sanadad e la populaziun èn premissas impurtantas per ina societad mobila e per in provediment da sanadad effizient, segir e d’auta qualitad. Las datas e las infurmaziuns davart las pazientas / ils pazients duain esser a disposiziun en il dretg mument, en la dretga mesira ed en il dretg lieu. En cas d’urgenza medicinala po quai salvar vitas umanas– era grazia al dossier electronic dal pazient (DEP).

Commembras pon esser persunas spezialisadas dal sectur da sanadad e lur instituziuns sanitaras

Tut il furniturs da prestaziuns da sanadad han la pussaivladad d’aderir a l’Uniun eSANITA sco member individual, collectiv u passiv.

«Report Gesundheit» da l’Ospital chantunal dal Grischun (favrer 2016)